Η COVERAGE έχει την εμπειρία σχεδίασης, μετρήσεων και βελτιστοποίησης για όλα τα ασύρματα δίκτυα:

 • Τηλεπικοινωνιακά (TETRA, GSM, UMTS)
 • VHF/ UHF
 • Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθμών
 • Μικροκυματικών ζεύξεων από σημείο σε σημείο
 • WiFi, W-Lan

Η COVERAGE εκπονεί πλήρη σχεδιασμό ενός ραδιοδικτύου. Ο επιτυχής συνδυασμός του υψηλού επιπέδου γνώσης και εμπειρίας στην τεχνολογία των ασύρματων τηλεπικοινωνιών, με την άριστη συνεργασία και κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών του δικτύου που ο πελάτης θέλει να αναπτύξει, αποτελεί εγγύηση για τον πλήρη σχεδιασμό ενός ραδιοδικτύου. Συνοπτικά αναφέρουμε τις σημαντικότερες ενέργειες που αφορούν το σχεδιασμό του δικτύου.

 • Καθορισμός των παραμέτρων του δικτύου σε συνεργασία με τον πελάτη και πλήρης μελέτη
  • Καθορισμός τύπου δικτύου ή αναγκών πελάτη
  • Καθορισμός χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού πομποί, δέκτες, σταθμοί βάσης ...
  • Καθορισμός αναγκών των χρηστών
  • Καθορισμός τηλεπικοινωνιακής κίνησης με βάση τις ανάγκες των χρηστών
  • Εύρεση βέλτιστων τοποθεσιών σταθμών βάσης, λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη που παρέχεται, την προσβασιμότητα στο σταθμό, την διαθεσιμότητα χώρου και υποδομής, την ευκολία αδειοδότησης και λειτουργίας
  • Κατανομή συχνοτήτων
  • Μελέτη ραδιοκάλυψης
  • Μελέτη τηλεπικοινωνιακής κίνησης
  • Μελέτη ενδοδικτυακών παρεμβολών
 • Συνεχής παρακολούθηση της ανάπτυξης του δικτύου με αυστηρές διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης της ποιοτητας του χρησιμοποιούμενου υλικού και της σωστής εγκατάστασής του.
 • Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του πελάτη για την λειτουργία και τον έλεγχο στην συντήρηση του δικτύου
 • Μετρήσεις ραδιοκάλυψης και ποιότητας υπηρεσιών