Πέραν των μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας η εταιρία μας έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό θεωρητικής μελέτης του εκπεμπόμενου πεδίου από κάποια(ες) πηγή(ες) εκπομπής. Το λογισμικό αυτό στηρίζεται στα πρότυπα μελέτης που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΕΑΕ και έχει επεκταθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και γειτονικά κέντρα εκπομπής προς το υπό εξέταση κέντρο (εντός 50m ή εντός 300m). Οι θεωρητικές αυτές μελέτες εκπονούνται για λογαριασμό οποιουδήποτε φορέα θέλει να εγκαταστήσει κεραίες εκπομπής και κατατίθενται προς αδειοδότηση στην ΕΕΑΕ. Επικουρικά, και σε συνεργασία με τον υποψήφιο πάροχο, μπορεί να ετοιμαστεί ολόκληρος ο φάκελος αδειοδότησης από την ΕΕΤΤ.