Η Η/Μ ακτινοβολία διακρίνεται στην ιοντίζουσα (π.χ. ακτίνες χ και γ) και στην μη ιοντίζουσα ακτινοβολία (π.χ. κεραίες σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, μικροκύματα, ακτίνες laser). H ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι ικανή να προκαλέσει διάσπαση των χημικών ενώσεων και συνεπώς οργανικές βλάβες, ενώ η μη ιοντίζουσα, προκαλεί κυρίως θερμικές επιδράσεις στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Στη σημερινή εποχή η αύξηση της ανάγκης επικοινωνίας, διαφήμισης, κλπ, έχει επιφέρει αύξηση των πηγών εκπομπής μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, είτε αυτή προέρχεται από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, είτε από ραδιοτηλεοπτικά κέντρα εκπομπής ή άλλες πηγές. Ο θεσμοθετημένος από το κράτος φορέας για την μέτρηση της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας είναι η Ε.Ε.Α.Ε.

Η εταιρία μας μπορεί να πραγματοποιήσει μετρήσεις μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας από πηγές όπως:

  • Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας
  • Ραδιοτηλεοπτικά κέντρα εκπομπής
  • Μικροκυματικές ζεύξεις
  • Ραντάρ

Οι ανωτέρω μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.Βάσει των θεσμοθετημένων από την πολιτεία ορίων ασφαλούς έκθεσης, εκπονείται μελέτη για τον καθορισμό των κρίσιμων περιοχών γύρω από την πηγή εκπομπής. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει πεδιόμετρο ή αναλυτή φάσματος, κατάλληλο για τις συχνότητες εκπομπής της υπό εξέταση πηγής, συνδεδεμένο με αντίστοιχο λογισμικό καταγραφής. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε 2 κυρίως σημεία (βάση της κεραίας και κατεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας), αλλά μπορούν να πραγματοποιηθούν και σε περισσότερα κατ’ απαίτηση του πελάτη.